Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom, ktorým je TABI Corp., s.r.o. so sídlom Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava, IČO: 44 374 631, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22595/T, DIČ: 2022694421, (ďalej len "prenajímateľ") a nájomcom, ktorej predmetom je prenájom služieb na internetovej stránke elektronického obchodu prenajímateľa. Kontaktné údaje prenajímateľa: e-mail: info@profiponuka.sk
telefón: +421 948 950 105
poštová adresa: TABI Corp., s.r.o., Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
ČSOB – Československá obchodná banka, a.s., 4007 991 327 / 7500
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0799 1327
SWIFT: CEKOSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
fax č.: 033/5512 656

1. Predmetom a podmienkami obsiahnutými v zmluve je, že spoločnosť TABI Corp., s.r.o., IČO: 44 374 631 udeľuje užívateľovi neexkluzívnu a neprenosnú licenciu na používanie softvéru len na účely tvorby obchodných dokumentov a s tým súvisiacich činností.

2. Nájomca berie na vedomie a chápe, že softvér je poskytovaný nájomcovi "tak ako je“. Spoločnosť TABI Corp., s.r.o. nebude v žiadnom prípade zodpovedať, ani niesť zodpovednosť za akékoľvek poškodenie, prerušenie podnikateľskej aktivity, stratu údajov alebo informácií ľubovoľnej povahy (podnikateľských alebo iných), za akékoľvek vymáhanie, náklady, akékoľvek spôsobené, nepriame a náhodné poškodenie alebo za akúkoľvek stratu zisku alebo úspor následkom alebo v súvislosti s použitím Softvéru, za škody spôsobené možnými chybami alebo preklepmi v Softvéri, dokonca ani vtedy, ak bol zástupca spoločnosti TABI Corp., s.r.o. informovaný o možnosti takejto straty, poškodenia, vymáhania alebo nákladov, alebo za akékoľvek požiadavky tretích strán. Výlučné a celkové záväzky spoločnosti TABI Corp., s.r.o. súvisiace alebo spojené s touto zmluvou EULA (pokiaľ sa nejaké vyskytnú) sú limitované pôvodnou nákupnou cenou Softvéru.

3. Prenajímateľ poskytuje nájomcovi záruku na softvér po dobu, počas ktorej nájomca predpláca softvér. Záručná lehota začína plynúť v deň pripísania finančných prostriedkov od nájomcu na účet prenajímateľa.

4. V rámci plynutia záručnej lehoty vykoná prenajímateľ opravu diela bezplatne. V prípade vzniku kritických chýb, ktoré sa týkajú základných funkcií diela, zhotoviteľ odstráni kritickú chybu do 2 pracovných dní od doručenia oznámenia o vzniku kritickej chyby. Oznámenie o vzniku chyby prijaté po 16:00 hod. sa považuje za prijaté v nasledujúci pracovný deň. Iné chyby, ktoré neovplyvňujú základné funkcie diela, odstráni prenajímateľ v lehote do 5 pracovných dní.

5. Nájomca je povinný chyby písomne ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení. Oznámenie o chybách musí obsahovať:
 - Inštalačný link,
 - popis chyby s uvedením či sa jedná o kritickú chybu,
 - kontaktné údaje osoby, ktorá chybu nahlásila.

6. Za deň doručenia oznámenia o vzniku chyby sa rozumie deň odoslania oznámenia elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@profiponuka.sk a telefonické oznámenie, že chyba bola odoslaná elektronickou poštou. Elektronická pošta musí byť potvrdená zhotoviteľom tak, že odosielateľ elektronickej pošty bude požadovať potvrdenie o prijatí elektronickej pošty.